Opnamevoorwaarden

Wie komt in aanmerking:

 • Personen die omwille van hun gezondheid of sociale toestand onmogelijk langer in normale levensomstandigheden thuis kunnen wonen, ondanks de ondersteuning van de thuiszorg.
 • De aanvragers moeten - minstens het jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag - werkelijk en wettelijk verbleven hebben op het grondgebied van de gemeente Opwijk. Inwoners van de gemeente Opwijk die om sociale of medische redenen een tijdelijke verblijfplaats hebben bij familieleden of derden buiten de gemeente Opwijk, worden beschouwd als inwoners van Opwijk op voorwaarde dat de verblijfsverandering de duur van 5 jaar niet overschrijdt.
 • De minimumleeftijd is 65 jaar. Mits een gemotiveerd verslag van de maatschappelijk werker kan een uitzondering toegestaan worden.
 • Enkel zorgbehoevende ouderen kunnen een aanvraag tot opname indienen. Een zorbehoevende oudere wordt gedefinieerd als een oudere die fysiek en/of mentaal zorgbehoevend is (score B, C, D of Cd op de Katz-schaal).
 

 De aanvraag tot opname:

 • Wordt gericht aan de maatschappelijk werker of de directeur van het woonzorgcentrum.
 • Wordt chronologisch ingeschreven op één van de twee wachtlijsten :
  • Een wachtlijst voor de aanvragers met een hoog zorgbehoevend profiel (Katz-score B of C).
  • Een wachtlijst voor de aanvragers met een zorgprofiel (Katz-score A of O).
  • Dementerende personen die storend gedrag of wegloopgedrag vertonen, worden altijd ingeschreven op de wachtlijst van ‘t Stenen Wegske.
 • Is pas geldig na opmaak van het aanvraagdossier. Dit gebeurt op afspraak met de maatschappelijk werker. De aanvrager dient hiervoor de nodige gegevens te verstrekken.